streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Dividendové-akcie - metódy obchodovania akcií
Dividendové akcie a budovanie dôchodkového portfólia
4.5 (90%) 12 votes

Tento článok je trochu iný ako predchádzajúce články. Aj napriek tomu, že v ňom budem vysvetľovať niektoré aspekty obchodovania s akciami spôsobom, ktorý by mohol naznačovať, že obchodovanie s akciami nie je rizikové, nie je to účelom tohto článku. Obraz akciových trhov je veľakrát vykresľovaný rôznymi hollywoodskymi filmami, kde je ukázané, ako v priebehu niekoľkých málo minút, alebo dokonca sekúnd akcia stúpne, alebo klesne desiatky percent. Vo veľkej väčšine prípadov to také dramatické nie je. Keď si predstavíte, že akcia predstavuje podiel na majetku spoločnosti, čo by sa muselo stať, aby sa v priebehu niekoľkých minút hodnota majetku spoločnosti znížila o desiatky percent. Toto samozrejme platí v prípade spoločností, ktorých hodnota akcie je založená na majetku v ich vlastníctve. Takýmito spoločnosťami sú zvyčajne veľké, stabilné spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendu. A práve toto sú spoločnosti, ktorých akcie sú tzv. dividendové akcie, ktoré spomínam v nadpise. Dividendové akcie sú akcie spoločností, ktoré vyplácajú pravidelne stabilnú dividendu. Práve vyplácaná dividenda znižuje riziko z držania akcie, v prípade ak jej cena poklesne. Predstavte si, že spoločnosť vypláca pravidelne a stabilne dividendu vo výške 5% ročne. Ak by aj cena poklesla za rok o 5%, strata z držania akcie bude nula, keďže stratu z pohybu ceny vykryje vyplatená dividenda. Na druhej strane sú akcie spoločností, ktoré dividendu nevyplácajú, ale investori veria v to, že spoločnosť je na najlepšej ceste, aby v krátkej budúcnosti dividendu vyplácala a preto sú ochotní kúpiť akciu takejto spoločnosti aj napriek tomu, že potenciálna strata plynúca z pohybu jej ceny nie je vykrytá vyplatenou dividendou. Z rôzneho typu akcií vyplývajú aj rôzne prístupy k ich obchodovaniu. Najdôležitejšími sú dva varianty Buy and Hold a Aktívna správa portfólia. Tretím variantom by mohla byť ich kombinácia.

Buy and Hold (budovanie dôchodkového portfólia)

Tento prístup obchodovania akcií sa vyznačuje zameriavaním sa dividendové akcie a veľmi dlhým investičným horizontom. Mnoho ľudí je presvedčených o tom, že obchodovanie akcií je rizikové, ale toto presvedčenie plynie najmä z toho, že ľudia sa obávajú poklesu ceny akcie. Ak by bola cena akcie nemenná a spoločnosť, ktorá akciu vydala by vyplácala pravidelnú dividendu vo výške 5% ročne, tak by asi väčšina ľudí neváhala a túto akciu si kúpila. Takáto akcia samozrejme neexistuje, keďže vplyvom obchodovania sa cena akcie mení. Ale existuje prístup, ktorý je založený na štatistike, ktorá hovorí, že ak bude určitá akcia nakupovaná pravidelne v dlhom časovom horizonte, priemerná cena takto nakupovanej akcie v portfóliu bude veľmi blízka priemernej trhovej cene tejto akcie. Jednoducho povedané ak náhodou nakúpim akciu v určitom momente za cenu vyššiu ako je priemer, tento rozdiel bude zmazaný ďalším nákupom za cenu, ktorá je nižšia ako priemer v minulosti. Keďže cena akcie sa pohybuje vždy okolo priemeru, táto situácia skôr, či neskôr nastane. Z tohto vyplýva, že z dlhodobého horizontu je možné akciu kúpiť za priemernú cenu. Keďže spoločnosť vypláca dividendu 5% ročne, po 20tich rokoch je naakumulovaná dividenda vo výške 50% priemernej hodnoty celej pozície. Ak sa investor rozhodne dividendu reinvestovať do tej istej akcie, tak po 20tich rokoch má v portfóliu veľmi zaujímavú pozíciu akcie spoločnosti, ktorá vypláca zaujímavú dividendu a túto akciu má nakúpenú za priemernú cenu. Toto je prístup, ktorý používajú na budovanie portfólia aj dôchodkové fondy. Tento príklad je zjednodušený, lebo neberie do úvahy poplatky za nákup akcie a tiež dane, ktoré sa platia z dividendy. Ak sa však pozrieme do minulosti, môžeme povedať, že štatisticky investor zarobí v priebehu budovania portfólia nie len na dividende, ale aj na pohybe ceny akcie. Samozrejme sa môže stať aj to, čo sa stalo v čase finančnej krízy, keď sa akciové trhy prepadli a ľudia, ktorí vtedy ukončili budovanie svojho portfólia, skončili s výraznými stratami a mnohí z nich museli odchod do dôchodku oddialiť aj o niekoľko rokov. Taktiež sa môže stať, že daná spoločnosť prestane vyplácať dividendu, skrachuje, alebo sa jej cena dlhodobo výrazne prepadne. Toto sa dá z časti vyriešiť diverzifikáciou portfólia, čiže nákupom viacerých podobných akcií.

Príklady akcií vhodných pre Buy and Hold stratégiu: Pfizer Inc. (div. 4%), McDonald’s Corporation (div. 3%), Macy’s Inc (div. 4.5%), H & R Block Inc (div. 4.5%), Mattel, Inc. (div. 6%), Guess?, Inc. (div. 7%), Coty Inc (div. 3%), Ford Motor Company (div. 4.5%)

Aktívna správa portfólia

Tento prístup k obchodovaniu s akciami sa viac podobá tomu, čo ukazujú filmy. Základom tohto prístupu je orientácia na pohyb ceny akcie a až na druhom mieste (ak vôbec) berie investor do úvahy dividendu. Pri tomto spôsobe obchodovania sa investor pokúša nakúpiť akciu lacno a predať ju draho. Najvhodnejšie je vyberať akcie, ktorých cena akcie je volatilná, ale zase na druhej strane je potrebné sa zameriavať na spoločnosti, ktoré aj napriek tomu, že cena ich akcie  vie razantne stúpnuť a klesnú sú stále dostatočne bezpečné a nehrozí im bankrot. Tento spôsob je viac rizikový a vhodný skôr v krátkodobom investičnom horizonte. Pri tomto spôsobe výsledný zisk, alebo stratu vo výraznej miere ovplyvňujú aj poplatky za otvorenie, resp. zatvorenie pozície, keďže investor „otáča“ peniaze častejšie, znamená to, že platí aj viac poplatkov za jednotlivé obchody. Vhodnými akciami pre túto stratégiu sú akcie spoločností, ktoré už sú stabilne etablované na trhu, majú zaujímavý produkt, alebo službu, ale ešte nedosiahli svoj potenciál. Je veľký predpoklad, že cena takejto akcie bude rásť.

Kombinovaný prístup

Ako všade, tak aj pri investovaní do akcií platí, že najlepšia je zlatá stredná cesta. Tento prístup sa dá aplikovať tak, že investor síce nakupuje dividendové akcie, ale hneď ako tieto dosiahnu určitý cieľ, napríklad zhodnotenie vo výške dvojročnej dividendy, tak túto akciu investor predá a zrealizuje okamžitý zisk, ktorý by inak prostredníctvom dividendy dosiahol až po dvoch rokoch držania akcie. Keď po nejako čase cena akcie zase klesne, môže ju investor zase nakúpiť  a ak sa toto podarí uskutočniť v intervale spomenutých dvoch rokov, získa investor dodatočný výnos oproti prvej metóde. Kombináciou oboch metód síce môžeme dosiahnuť vyšší výnos ako použitím jednej, alebo druhej, ale táto metóda si vyžaduje o mnoho viac času a analýz ako prvá metóda, ktorá je aj o mnoho menej riziková, keďže eliminuje možnosť, že investor predá akciu príliš skoro.

Každá z metód spomenutých v tomto článku má svoje pre a proti a keďže ide o investovanie do rizikových aktív, nesie so sebou aj riziko výrazných strát. Z tohto dôvodu by si mal každý investor zvážiť, či je ochotný toto riziko podstúpiť a ak aj áno, tak by mal pre takéto investície zvoliť iba takú sumu, o ktorú ak by aj prišiel, tak by nijako neohrozila jeho aktuálny životný štandard. Vyplácaná dividenda síce môže znížiť riziko z držania akcie, ale ani pri veľkých spoločnostiach nie je vyplácanie dividendy nemennou záležitosťou a ak by sa spoločnosť rozhodla dividendu nevyplatiť, alebo ju výrazne znížiť, tak nielenže investor príde o svoj „vankúš“, ale zároveň utrpí výrazné straty z poklesu ceny tejto akcie.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response