pondelok, september 16, 2019
FINANCIE.guru

Akcia a jej význam

Ako prvé je potrebné si uvedomiť, čo to vlastne akcia je. Akcia spoločnosti predstavuje podiel ako na majetku spoločnosti, tak aj na jej záväzkoch. Okrem podielu na majetku a záväzkoch, spočíva význam akcie aj v tom, že vo väčšine prípadov má investor právo na podiel z dosiahnutého zisku.  V prípade ak má spoločnosť v majetku napríklad budovu za milión eur, ale na kúpu tejto budovy si spoločnosť zobrala bankový úver v sume pól milióna eur, tak účtovná hodnota tejto spoločnosti predstavuje rozdiel týchto dvoch súm. Stanovenie hodnoty spoločnosti je hlavným predpokladom pre stanovenie hodnoty jej akcie, ako podielu na hodnote celej spoločnosti. Existuje mnoho modelov, ktorými sa dá vypočítať, alebo skôr odhadnúť hodnota spoločnosti. Niektoré z týchto modelov sa snažia vypočítať aktuálnu hodnotu spoločnosti na základe zverejnených účtovných výkazov (americké spoločnosti majú povinnosť zverejňovať svoje účtovné výkazy a tieto sú dostupné na internete), iné sa zameriavajú na odhad budúcej hodnoty spoločnosti na základe toho aké príjmy by spoločnosť mohla dosiahnuť v budúcnosti. Ktorýkoľvek model sa investor rozhodne použiť väčšina analýz spočíva v tom, že sa investor snaží nájsť spoločnosť, ktorej akcie majú aktuálne na trhu nižšiu cenu , ako by podľa použitého modelu mala mať. Toto samozrejme platí iba v prípade, že investor chce dosiahnuť zisk spojený s rastom ceny akcie. Ak investor vyhľadáva skôr akcie spoločností, ktoré vyplácajú dividendy, a príjem z dividend má predstavovať hlavnú časť jeho ziskov, v tomto prípade sa investor nepozerá na cenu akcie. Pre takéhoto investora je najvýhodnejšie ak sa cena akcie hýbe čo najmenej.

Spôsob obchodovania

Akcia ako podiel na majetku a záväzkoch spoločnosti môže byť vydaná iba akciovou spoločnosťou (vo svete sú rôzne typy akciových spoločností pod rôznymi názvami). Akcie verejne obchodovaných spoločností sa obchodujú na burzách cenných papierov, ktoré zabezpečujú celý priebeh obchodovania a vysporiadania obchodov. Aby mohol investor investovať finančné prostriedky do niektorej z akcií obchodovaných na danej burze, musí byť členom tejto burzy, čo je ale veľmi nákladné a administratívne náročné. Preto v praxi obchodovanie funguje tak, že člen burzy, ktorými sú zvyčajne banky a obchodníci s cennými papiermi (brokeri) sprostredkujú obchod pre investora. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ako burza, tak aj člen burzy, ktorý obchod sprostredkuje to nerobí zadarmo a je potrebné mu zaplatiť poplatok. Tieto poplatky vedia mať najmä pri menších zobchodovaných objemoch veľký vplyv na konečný výsledok obchodu. So sprostredkovateľom je potrebné uzatvoriť zmluvu o sprostredkovaní obchodov s cennými papiermi a taktiež splniť niekoľko ďalších administratívnych povinností. Keďže cenný papier predstavuje majetok investora je potrebné tento majetok niekde evidovať. Toto sa robí na tzv. obchodníckom účte (custody account), ktorého otvorenie býva súčasťou zmluvy o sprostredkovaní obchodov s cennými papiermi. Na uzatvorenie obchodu na nákup, alebo predaj akcie je potrebné zadať pokyn sprostredkovateľovi. V minulosti sa zadávanie pokynov vykonávalo buď telefonicky použitím rôznych kódov, alebo podpísanou papierovou objednávkou. Dnes už takmer všetky obchody prebiehajú elektronicky.

Diverzifikácia

Pojem, ktorý je podtitulom tejto časti je veľmi často používaný v súvislosti s obchodovaním s akciami, alebo cennými papiermi vo všeobecnosti a zjednodušene povedané, znamená do praxe prenesené príslovie „Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka“.  Ako vyplýva z uvedeného je to spôsob ako znižovať možné riziko straty. Jednou z výhod obchodovania s akciami je práve možnosť diverzifikovať svoje portfólio. Akciový trh je rozčlenený do rôznych sektorov a kategórií podľa toho, čo je predmetom podnikania danej spoločnosti, aká je jej veľkosť (zvyčajne vyjadrená trhovou kapitalizáciou), geografická oblasť jej pôsobenia, aká je jej dividendová politika, ako sa správa cena jej akcií a pod. Investor sa môže rozhodnúť, že sa chce zamerať na jeden konkrétny sektor a v rámci tohto sektora môže nakúpiť akcie rôznych spoločností. Týmto obmedzí riziko, že ak by kúpil akcie iba jednej spoločnosti z daného sektora, mohlo by sa stať, že síce sektor bude rásť, ale spoločnosti, ktorej akciu si investor vybral sa z nejakého určitého dôvodu nebude dariť a namiesto zisku dosiahne investor stratu.

Toto je samozrejme len veľmi rýchly a zjednodušený pohľad na to, čo sa na akciových trhoch deje. Na kapitálových trhoch (nie len na tom akciovom) vystupuje mnoho subjektov od regulátorov cez burzy, sprostredkovateľov, obchodníkov až po klientov rôznych fondov, ktoré spravujú ich peniaze. Keďže akcie predstavujú podiel v spoločnosti, ktorá sa činnosť je reálnym podnikaním, tak treba sledovať aj rôzne aspekty tohto podnikania. Na akciových trhoch môže dochádzať k zlúčeniu spoločností, prevzatiu jednej spoločnosti druhov a mnoho ďalších udalostí, ktoré majú významný vplyv na vývoj cien akcií. Týmto, ale aj ďalším aspektom obchodovania s akciami sa podrobnejšie povenujeme v ďalších článkoch.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response