streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru

Pôžičky a úvery

Úver alebo pôžička predstavuje zmluvný vzťah dvoch strán, kde osoba poskytujúca úver (tzv. veriteľ) požičiava druhej zmluvnej strane (tzv. dlžník) svoje voľné peňažné zdroje na vopred vymedzenú dobu, za vopred vymedzenú odmenu – úrok. Tento vzťah je spravidla definovaný písomne a v súlade s príslušnou legislatívou. Pre obidve strany predstavujú úvery alebo pôžičky podstatnú záležitosť, preto je dôležité brať zreteľ na všetky podmienky a zhodnotiť vhodnosť do takéhoto zmluvného vzťahu vstúpiť.

Pôžičky a úvery patria do portfólia služieb rôznych finančných inštitúcií. Najčastejšie však ide o komerčné banky a nebankové subjekty. Túto oblasť finančného trhu reguluje a dohliada na ňu Národná banka Slovenska, ktorá koná v súlade s pokynmi Európskej centrálnej banky.

V závislosti od toho, ako rýchlo a na aký účel potrebuje klient úver, je vhodné osloviť finančnú  inštitúciu. Na veľmi rýchle získanie peňazí bez dokladovania a bez  ručiteľov sú oslovené klientmi zvyčajne nebankové spoločnosti. Mnohokrát stačí podať žiadosť on-line na ich webovom sídle. Túto formu zvyčajne využívajú osoby, ktoré nie sú schopné dodržať podmienky banky. Tieto úvery sa vyznačujú veľmi vysokou úrokovou mierou a špecifickou formou splácania. V každom prípade žiadny finančný odborník Vám neodporučí oslovenie nebankových spoločností. V tomto zmysle bezpečné úvery poskytujú banky. Každá banka poskytuje úver v závislosti od schopnosti klienta splácať svoje záväzky a reálne reaguje na súčasné podmienky na bankovom trhu.

V súčasnosti existuje na trhu niekoľko druhov pôžičiek a úverov, ktoré majú sa vyznačujú rôznym účelom ako aj dĺžkou splatnosti.

Pre lepšiu interpretáciu uvádzame nasledujúci zoznam rôznych druhov úverov:

Hypotekárny úver

Dlhodobý a účelový úver určený na nákup, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, ku ktorému sa vzťahuje záložné právo veriteľa (banky) na predmetnú nehnuteľnosť.

Americká hypotéka

Spotrebný úver, pri ktorom dĺžník zabezpečí úver nehnuteľnosťou.

Spotrebný úver

Bezúčelový úver, pri ktorom sa nesleduje použitie poskytnutých finančných prostriedkov. Spravidla má vyšší úrok ako hypotekárny úver.

Kontokorentný úver

Krátkodobý úver poskytovaný ako nadstavba k bežným účtom, kde banka ponúka možnosť prečerpať viac finančných zdrojov ako má klient na účte a to až do výšky úverového rámca.

Revolvingový úver

Úver časovo a finančne vymedzený, pričom pri splácaní je možné znova ho čerpať do výšky úverového rámca.

Eskontný úver

Úver, ktorý banka poskytne majiteľovi cenného papiera (zvyčajne zmenky) ako odplatu za nákup predmetného cenného papiera pred dátumom jeho splatnosti.

Kreditná karta

Špecifická krátkodobá bezúčelová forma úveru vymedzená úverovým rámcom, pričom klient platí úroky až v prípade, ak úver nesplatí do určitého dňa (zvyčajne 60 dní od čerpania úveru).

Okrem vyššie uvedených úverov finančné inštitúcie poskytujú zmenkové, akceptačné, investičné, lombardované alebo negosociačné úvery.

Otázkou je, ako si vybrať správny úver v správnej inštitúcii. V prvom rade je potrebné zhodnotiť, na aký účel úver potrebujeme, koľko peňazí mesačne môžeme obetovať na splácanie daného úveru a ako dlho by sme úver splácať chceli. Po ujasnení kľúčových otázok je vhodné pristúpiť k reálnemu zhodnotenie možnosti na trhu. Najlepšie je urobiť subjektívny prieskum trhu. Na získanie najlepšej ponuky je potrebné poznať ponuky všetky. Každá finančná inštitúcia má svoje webové sídlo, kde zvyčajne uvádza potrebné informácie v súvislosti s úvermi a pôžičkami. Je dôležité sledovať:

  • výšku úrokovej miery,
  • poplatok za poskytnutie úveru,
  • mesačné poplatky za ďalšie služby, ktoré sú podmienkou pre poskytnutie úroku (mesačné poplatky za vedeniu úverového účtu, vypracovanie znaleckého posudku pri hypotekárnom úvere, poistenie úveru alebo poistenie nehnuteľnosti).