utorok, október 22, 2019
FINANCIE.guru
vývoj emisie hypotekárnych záložných listov

Na kapitálovom trhu sa stretávame s rôznymi druhmi nástrojov kapitálového trhu. Ide o štátne dlhopisy, dlhopisy miestnych správnych orgánov, podnikové alebo bankové obligácie, akcie rôznych podnikov, podielové listy ale aj hypotekárne záložné listy. V tomto článku sa budeme zaoberať práve hypotekárnymi záložnými listami. Konkrétne priblížime hypotekárne záložné listy v dvoch rovinách a to ako zdroj získavania finančných prostriedkov pre banky poskytujúce hypotekárne úvery ako aj možnosť investovania pre investorov.

Prostredníctvom hypotekárnych záložných listov získavajú banky finančné prostriedky od investorov s cieľom poskytovať hypotekárne úvery svojim klientom. Ich právne vymedzenie určuje Zákon o dlhopisoch č. 530/1990 v štvrtej časti Osobitné druhy dlhopisov § 14. V tomto zákone sa uvádza, že hypotekárny záložný list je dlhopis s menovitou hodnotou vrátane výnosov riadne krytou  „pohľadávkami banky alebo pobočky zahraničnej banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§16 ods. 5)…“ Náhradné krytie podľa tohto zákona môže byť nanajvýš na úrovni 10 %. Kontrolu krytia hypotekárnych záložných listov zabezpečuje hypotekárny správca vrátane jeho zástupcu, ktorí sú menovaní Národnou bankou Slovenska. Ich úlohou je kontrolovať dodržiavanie stanovených limitov, úschova registra hypoték a súvisiacich dokladov oddelene od ostatných dokladov ako aj ich ochrana pred zneužitím, zničením alebo poškodením.

Jednoducho vysvetlené: investor, ktorý nakúpil hypotekárne záložné listy, sa stáva veriteľom a žiadateľ o hypotekárny úver sa stáva dlžníkom, ktorý kryje hypotekárny záložný list svojou nehnuteľnosťou. Sprostredkovateľom tohto vzťahu je finančná inštitúcia – banka, ktorá má povolenie vykonávať hypotekárne obchody a teda právo emitovať hypotekárne záložné listy a poskytovať hypotekárne úvery. Na celý tento proces dohliada hypotekárny správca.

Ako uvádza legislatíva hypotekárne záložné listy môžu emitovať iba tie banky, ktoré získali bankovú licenciu vydanú Národnou bankou Slovenska. Ide o komerčné prípadne špecializované finančné inštitúcie. Samotný názov hypotekárny záložný list je chránený zákonom, a aj preto ho vydávajú iba inštitúcie, ktoré majú na to povolenie. V súčasnosti môžu vydávať hypotekárne záložné listy tieto banky:

Finančné prostriedky získané emisiou hypotekárnych záložných listov banky použijú výlučne na poskytovanie hypotekárnych úverov. Ide o účelovo viazané zdroje získané na financovanie alebo refinancovanie hypotekárnych úverov.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, aký bol vývoj emisie hypotekárnych záložných listov za obdobie rokov 2009 – 2016 na Slovensku.

vývoj emisie hypotekárnych záložných listov

Tabuľka: Základné údaje o hypotekárnych záložných listoch emitovaných za obdobie rokov 2009 – 2016

Môžeme vidieť, že hypotekárne záložné listy sú atraktívne aj z pohľadu investora, keďže väčšina vydaných dlhopisov sa umiestni na trhu a banky sú ich schopné predať. Ide o veľmi bezpečnú investíciu, keďže ma dvojité krytie v podobe zaistenia formou pohľadávky plynúcej z hypotekárneho úveru, na ktorú je následne zábezpeka v podobe záložného práva na nehnuteľnosť. Ich bezpečnosť zvyšuje aj fakt, že hypotekárne záložné listy sú kryté iba hypotekárnymi úvermi financujúce nanajvýš  70 % hodnoty nehnuteľnosti. Medzi ich výhodu  z pohľadu investora patrí aj možnosť obchodovania na burze cenných papierov, čím sa zvyšuje ich likvidita.

Investície d+o hypotekárnych záložných listov sú strednodobé a dlhodobé vyznačujúce sa nie veľmi vysokým výnosom. Prirodzene sa výnos odvíja od výšky úrokovej sadzby hypotekárnych úverov, ktoré sa pohybujú v tomto kontexte v porovnaní s inými typmi úverov nízko. Zvyčajne sa úroková sadzba hypotekárnych záložných listov pohybuje tesne nad úrovňou inflácie. Preto pri investovaní treba skutočne zvážiť, či na trhu nie sú aj finančne výhodnejšie investície.

Hypotekárne záložné listy môžu byť zaujímavé najmä pre konzervatívnych investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje finančné portfólio. Najčastejšie na trhu do tohto finančného nástroja investujú veľké finančné inštitúcie ako penzijné alebo investičné fondy, komerčné banky a pod. Individuálni investori a domácnosti po tejto forme investície nešiahajú často. Z pohľadu domácností je podstatná aj minimálne výška investícia, ktorá je skutočne rôznorodá (od 1 000 eur aj niekoľkonásobne viac).  Ako bolo vyššie uvedené ich výhodou je aj možnosť obchodovania na burze cenných papierov, avšak v takom prípade sa môže investor dostať aj do straty, keďže hypotekárne záložné listy sa úročia relatívne nízkym úrokom a finančné podmienky obchodovania môžu spôsobiť až stratu.

Like this Article? Share it!

Leave A Response