streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Hedžing aktívami sa vykonáva predajom aktív na krátko (tzv. short sell).
Hedžing aktívami
Ohodnotiť

Na rozdiel od FX hedžingu nie je hedžing aktívami až taký rozšírený a mnoho menších investorov o ňom ani nevie. Hedžing aktívami sa vykonáva predajom aktív na krátko (tzv. short sell). V krátkosti by sa dal predaj na krátko charakterizovať ako predaj niečoho, čo investor nevlastní, ale broker mu to požičia, aby to mohol predať. Z pohľadu investora to znamená, že ak má výhľad, že by mala cena nejakého cenného papier klesať, požičia si tento cenný papier od brokera, predá ho za aktuálnu cenu (predpokladá, že je vyššia ako bude v budúcnosti) a neskôr keď cena klesne, tak tento cenný papier kúpi za túto nižšiu cenu. Rozdiel týchto dvoch cien je jeho zisk. Dôvod prečo väčšina najmä menších investorov hedžing aktívami nepoužíva je ten, že sa im zdá nelogické predávať cenné papiere, keď oni cenné papiere nakupujú. Vysvetlenie prečo používať hedžing aktívami je jednoduché. Investor si dôkladne, po analýze vybral portfólio akcií, do ktorých zainvestuje. Keďže vychádza z predpokladu, že tieto akcie budú rásť, tak ich nakúpi, čím sa zvýši jeho riziko voči prepadu trhu. Keďže toto portfólio tvorí iba časť celého akciového trhu, jeho vývoj môže byť odlišný ako vývoj celého trhu, ale ak nastane situácia výrazného prepadu, tak tento bude mať určite vplyv aj na vybrané portfólio investora. Keďže investor predpokladá, že jeho portfólio bude mať lepšiu výkonnosť ako je výkonnosť celého trhu, tak sa môže poistiť proti prepadu na trhu tým, že predá na krátko aktívum, ktoré v sebe obsahuje značnú časť trhu. Týmto aktívom môže byť vybraný akciový index, alebo správne vybraný ETF (Exchange Traded Fund). Ak nastane prípad, že trh sa výrazne prepadne, portfólio investora by sa malo prepadnúť menej, ale pokles hodnoty na krátko predaného akciového indexu, alebo ETF prinesie investorovi zisk. Toto znamená, že hoci sa investorove vybrané portfólio prepadlo, vďaka hedžingu je investor v pluse. Môže sa taktiež ale stať, že investorom vybrané portfólio sa prepadne viac ako trh a v tomto prípade investor vďaka hedžingu síce nedosiahne zisk, ale môže výrazne obmedziť svoju stratu.

Keďže hlavnou úlohou investora je investovanie peňažných prostriedkov do cenných papierov nemôže si dovoliť investovať do hedžingu rovnaké množstvo peňažných prostriedkov ako do samotného portfólia. Z tohto dôvodu sa hedžing robí cez derivátové inštrumenty ako sú forwardy, futures, opcie alebo CFD (contract for differences). Tieto inštrumenty si nevyžadujú investovať peňažné prostriedky v celej ich hodnote, ale broker iba zablokuje časť prostriedkov na účte investora ako zábezpeku na krytie prípadných strát vyplývajúcich z držania tejto pozície. Aj tu však platí, že nič nie je zadarmo a obchodovanie derivátových inštrumentov je spoplatnené. Preto by si mal investor veľmi dobre rozmyslieť nielen to, či vzhľadom na svoj rizikový profil hedžing použije a ak áno v akej miere, ale taktiež, či sa mu použitie hedžingu oplatí. Najmä pri menších portfóliách môžu poplatky spojené s hedžingom spôsobiť, že hedžing nebude mať žiadny význam.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response