pondelok, september 16, 2019
FINANCIE.guru
Hedžové fondy ako forma kolektívneho investovania

Vo svete existuje mnoho typov kolektívneho investovania a hedžové fondy sú jedným z nich. Kolektívne investovanie má viacero výhod. Jednou z výhod je možnosť investovať do inštrumentov, do ktorých by to bolo inak nemožné. Mnohé inštrumenty majú stanovené minimálne množstvo peňazí, ktoré je potrebné do tohto inštrumentu investovať. Ďalšou výhodou je, že investori sa podieľajú na poplatkoch spojených s investovaním. Niektoré poplatky sú účtované za obchod, nie za objem obchodu, takže vyšší objem znamená v konečnom dôsledku nižšie poplatky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť investície. Kolektívne investovanie taktiež umožňuje prístup k profesionálnej správe majetku. Informácie a analýzy, ktoré by bolo nutné robiť individuálne sú vykonané portfólio manažérom a ťažia z nich všetci investori, ktorí sú zainvestovaní v danom fonde. A v neposlednom rade je vďaka kolektívnemu investovaniu možné lepšie diverzifikovať portfólio. Predstavme si situáciu, že chceme zostaviť dlhopisové portfólio, ale minimálna investícia do väčsiny dlhopisov veľkých svetových spoločností je stanovená na úrovni 100,000.00 USD a viac, alebo ekvivalent v inej mene, čo znamená, že by sme potrebovali investovať veľkú sumu na to, aby sme mohli zostaviť dobre diverzifikované portfólio takýchto dlhopisov.

Hedžové fondy získali v poslednej dobe veľmi zlú povesť a sú často označované za pôvodcov kríz na finančných trhoch. Toto nie je tak celkom pravda. Názov Hedžové fondy je odvodený od anglického slova hedge, ktoré v slangu finančných trhov znamená vyhnutie sa riziku. Úlohou hedžových fondov je ochrániť majetok investora pred stratou hodnoty a o toto sa hedžové fondy snažia v rámci hraníc, ktoré im vymedzuje regulácia. Keďže som vo svojej kariére pracoval pre dva hedžové fondy ako interný zamestnanec a pre niekoľko ďalších som poskytoval služby externe, tak môžem povedať, že hedžový fond je úplne bežná spoločnosť, ktorej cieľom sú spokojní zákazníci. Zákazníkov hedžových fondov tvoria investori, ktorý investujú peniaze to týchto fondov za určitým účelom. Účelom investovania peňazí do hedžového fondu môže byť nie len ochrana majetku pred stratou hodnoty, ale aj vidina vyšších výnosov. Každý hedžový fond má už pri svojom vzniku stanovenú investičnú stratégiu a vďaka tomu investor vie, čo môže od investície do daného fondu očakávať.

Regulácia

Tak ako všetko vo svete financií, tak aj hedžové fondy podliehajú regulácii, ktorá presne určuje aké atribúty fungovania hedžového fondu musia byť pri jeho založení zadefinované a ako sa sleduje a kontroluje ich dodržiavanie. Mnoho laikov predpokladá, že keď je sídlo hedžového fondu v niektorom z daňových rajov, tak ich fungovanie nie je žiadnym spôsobom kontrolované. Toto samozrejme nie je pravda a aj v takých odľahlých destináciách ako sú napríklad Kajmanie ostrovy funguje prísna regulácia hedžových fondov. Obsahom regulácie hedžových fondov je najmä:

 • Čo musia obsahovať dokumenty, ktorými sa fond zakladá
 • Kto môže fond založiť a kto musí vystupovať ako jeho zástupca
 • Kto môže investovať do fondu
 • Akým spôsobom môžu investori investovať finančné prostriedky do fondu
 • Akým spôsobom musia byť investori informovaný o výsledkoch fondu
 • Kto môže vystupovať ako administrátor fondu (Administrátor je nezávislá spoločnosť/inštitúcia, ktorá vedie účtovníctvo fondu)
 • Či má fond povinnosť auditu svojich finančných výkazov
 • A pod.

Spôsob investovania do hedžového fondu

Do hedžového fondu sa investuje formou upisovania podielov vo fonde. Ako bolo spomenuté vyššie, regulácia hovorí o tom, kto môže investovať do hedžového fondu, kto je tzv. vhodný investor. To či je daný investor vhodný investorom overuje zväčša administrátor fondu, ktorý vykonáva tzv. KYC (z angl. Know Your Customer – poznaj svojho zákazníka). Proces zisťovania vhodnosti daného investora sa líši v závislosti od krajiny, v ktorej je fond založený. Ak investor absolvuje tento proces a je administrátorom uznaný ako vhodný investor, môže investovať do fondu. Upísanie podielov vo fonde je možné urobiť dvomi spôsobmi (ak to fond a daná regulácia akceptuje):

Investícia v podobe peňazí – investor prevedie hotovosť zo svojho účtu na účet fondu.

Investícia v podobe cenných papierov – ak investor už vlastní cenné papiere, ktoré zodpovedajú investičnej stratégii fondu a portfólio manažér súhlasí so začlenením týchto cenných papierov do portfólia fondu, investor môže zainvestovať  do fondu prostredníctvom prevodu týchto cenných papierov. Keďže investícia do fondu musí byť ocenená v peňažnej hodnote, je potrebné aby administrátor fondu cenné papiere ocenil k dátumu upísania podielov vo fonde.

Poplatky fondu

Keďže správa finančných prostriedkov investorov vo fonde je službou, ktorú poskytuje portfólio manažér svojím klientom, je táto služba spoplatnená. Najčastejšie si portfólio manažéri uplatňujú tri druhy poplatkov:

 • Manažérsky poplatok – tento poplatok predstavuje sumu, ktorá je platená portfólio manažérovi za jeho služby spojené so správou finančných prostriedkov investorov. Manažérsky poplatok je vyrátaný ako percento z množstva investovaných prostriedkov a pohybuje sa v rozmedzí 0,5%-3% ročne.
 • Výkonnostný poplatok – ak je fond úspešný a dosahuje nadštandardné zhodnotenie finančných prostriedkov investorov, vzniká mu právo na vyplatenie si výkonnostného poplatku (podiel na zisku fondu), ktorý tak predstavuje motiváciu pre portfólio manažéra, aby sa snažil zhodnotiť finančné prostriedky investorov čo najlepšie.
 • Poplatky za fungovanie fondu – fond musí platiť rôzne licenčné poplatky, poplatky za administrátora, poplatky za audit, právne poplatky a ďalšie. Niektoré fondy platia tieto poplatky z Manažérskeho poplatku, ale väčšina fondov si necháva tieto poplatky preplatiť od investorov.

Hedžové fondy predstavujú zaujímavú možnosť pre investorov, ktorí sú dostatočne skúsení, ale nemajú priestor, alebo z nejakého dôvodu sa nedokážu, alebo sa nechcú venovať správe svojho majetku dodatočnej miere. Ak by ste mali záujem sa pozrieť na reálny hedge fond, môžem Vám odporučiť webstránku spoločnosti Metatron Capital  (http://www.metatroncapital.eu), ktorá je aj v slovenskom jazyku. Metatron Capital prostredníctvom svojich fondov poskytuje variabilné možnosti investovania. O ďalších aspektoch fungovania hedžových fondov si povieme viac v ďalších článkoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím neváhajte ich napísať do komentára.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response