pondelok, september 16, 2019
FINANCIE.guru
Investovanie do firemných dlhopisov

V aktuálnej dobe nízkych, až takmer nulových úrokových sadzieb sú výnosy na vládnych dlhopisoch veľmi nízke a preto by som sa v tomto článku zameral na investovanie do firemných dlhopisov. Aj keď rozdiely medzi týmito dvoma typmi sú veľmi malé. Dlhopis predstavuje dlhový cenný papier, čo znamená, že investor kúpou dlhopisu vybranej spoločnosti nezískava podiel na jej majetku, ale kupuje si dlh, ktorý spoločnosť emitovala. Zjednodušene dlhopis predstavuje štandardizovaný typ pôžičky, ktorá môže byť poskytnutá viac ako jedným veriteľom. Spolu s dlhopisom spoločnosť vydáva aj dokument, ktorý sa nazýva Prospekt.

Tento dokument obsahuje všetky základné charakteristiky dlhopisu. Základnými charakteristikami dlhopisu sú:

  1. Nominálna hodnota – nominálna hodnota dlhopisu predstavuje najmenšiu časť dlhu, ktorú si vie investor kúpiť. Zvyčajne to býva 1000 USD, alebo 1000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, ale sú aj dlhopisy, ktorých nominálna hodnota je 1 EUR. Aj napriek tomu, že nominálna hodnota dlhopisu predstavuje najmenšiu časť dlhu, ktorú si vie investor kúpiť, môže nastať prípad, že takúto malú časť nebude môcť investor kúpiť. V prospekte býva zvyčajne uvedené tzv. minimálne obchodovateľné množstvo, ktoré sa od nominálnej hodnoty môže líšiť.
  2. Kupón – kupón predstavuje úrokovú sadzbu, ktorou sa úročí dlh emitovaný spoločnosťou. Kupón je vždy vyjadrený v percentách a je vyplácaný v rôznych časových intervaloch (ročne, polročne, kvartálne, alebo mesačne).
  3. Termín splatnosti (maturita) – keďže dlhopis predstavuje podiel na dlhu emitovanom určitou spoločnosťou, tak ako aj iné typy dlhu aj tento má svoj dátum splatnosti. Toto neplatí pre perpetuálne dlhopisy, ktoré sú emitované veľkými, veľmi stabilnými spoločnosťami.
  4. Cena – v neposlednom rade dlhopis má aj svoju cenu za ktorú si ho investor môže kúpiť. Cena dlhopisov je uvedená v percentách, ktoré predstavujú časť dlžnej istiny emitovaného dlhu. Keďže dlhopisy emitujú podnikateľské subjekty, ktorých podnikanie predstavuje určitú mieru rizika. Toto riziko má vplyv aj na ocenenie dlhopisu. Preto aj keď investor nezískava podiel na majetku spoločnosti musí sledovať vývoj spoločnosti, ktorá dlhopis emitovala. Pri emisii je zvyčajne dlhopis ocenený cenou 100, ktorá predstavuje 100% hodnoty istiny. Ale v prípade, že chce emitujúca spoločnosť spraviť dlhopis viac atraktívny pre investorov, môže dlhopis emitovať aj pri nižšej cene, čím poskytne investorom dodatočný výnos.

Základné typy dlhopisov

Dlhopis s fixným kupónom – tento dlhopis je najčastejším typom. Je to typ dlhopisu, z ktorého dostáva investor v pravidelných intervaloch vyplatený kupón vždy v rovnakej výške a na konci splatnosti dostane vyplatenú istinu.

Dlhopis s variabilným kupónom – tento typ dlhopisu je veľmi podobný dlhopisu s fixným kupónom. Variabilný kupón môže byť zmenený za dosiahnutia určitých podmienok uvedených v prospekte, alebo môže byť naviazaný na medzibankovú úrokovú sadzbu, napríklad LIBOR.

Dlhopis s nulovým kupónom – dlhopis s nulovým kupónom je dlhopis, z ktorého investor počas doby splatnosti nedostáva vyplatený kupón. Výnos z tohto dlhopisu je priamo premietnutý do jeho ceny a to už aj pri emisii dlhopisu. Emisná cena takéhoto dlhopisu je výrazne nižšia ako 100. Čiže investor dostane svoj výnos až v termíne splatnosti dlhopisu.

Perpetuálny dlhopis – tento typ dlhopisu je vydávaný veľkými a veľmi stabilnými spoločnosťami. Tento dlhopis je charakteristický tým, že nemá definovaný termín splatnosti. Kupón z tohto dlhopisu je vyplácaný navždy.

Konvertibilný dlhopis – Konvertibilný dlhopis predstavuje typ dlhopisu, ktorého nominálna hodnota môže byť za určitých okolností, definovaných v prospekte, premenená na akcie spoločnosti. Tento typ dlhopisu je vhodný pre investorov, ktorý hľadajú možnosť vyššieho zhodnotenia. Je to kombinácia medzi dlhopisom a akciou.

Zavolatelný dlhopis (Callable bond) – ak spoločnosť, ktorá dlh emituje predpokladá, že by sa jej počas doby splatnosti dlhopisu mohlo podariť získať lacnejší spôsob financovania, alebo by mohla získať dostatok hotovosti na uhradenie dlhu, tak môže vydať namiesto klasického dlhopisu, tzv. Callable bond. Čo znamená, že za určitých podmienok môže spoločnosť splatiť dlh aj pred termínom splatnosti dlhopisu.

Výnos do splatnosti

Táto charakteristika je udávaná takmer pri všetkých dlhopisoch a pre profesionálnych investorov predstavuje veľmi dôležitý údaj. Výnos do splatnosti v sebe kombinuje výnos z kupónu ako aj výnos z rozdielnej ceny oproti cene 100, za ktorú bude dlhopis odkúpený v termíne splatnosti. Ak je trhová cena dlhopisu vyššia ako 100 vplyv rozdielnej ceny na celkový výnos bude negatívny, na druhú stranu ak je trhová cena dlhopisu nižšia ako 100 vplyv rozdielnej ceny na celkový výnos bude pozitívny a investor získa celkový výnos vyšší ako je výnos z kupónu. Príkladom môže byť dlhopis, ktorého splatnosť je päť rokov, kupón tri percentá a aktuálna cena 95. Keďže rozdiel trhovej ceny a ceny, za ktorú bude dlhopis odkúpený je 5 (ako bolo spomenuté skôr, cena dlhopisu je uvádzaná v percentách), jednoduchým výpočtom (5%/5 rokov) zistíme, že každý rok až do splatnosti dlhopisu získa investor dodatočný výnos 1%. Ak tomuto prirátame 3%-tný kupón, dostávame sa na hodnotu 4% do splatnosti. Z uvedeného príkladu je vidieť, že nie len kupón, ale aj aktuálna trhová cena má veľký vplyv na končený výnos, ktorý investor dosiahne kúpou dlhopisu.

Spôsob obchodovania dlhopisov

Aj keď sa v súčasnej dobe objavujú určité pokusy o štandardizovanie obchodovania dlhopisov, tak veľká väčšina obchodovania s dlhopismi prebieha formou OTC (over-the-counter) obchodov. Tento spôsob obchodovania spočíva v tom, že obchodovanie nie je sprostredkované burzov, ale strany obchodu sa na obchode dohodnú priamo a následne sa obchod vysporiada (jedna strana doručí cenný papier, druhá strana doručí peniaze) cez burzu, alebo tzv. clearingové centrá. Medzi najčastejšie používané patria CLEARSTREAM a EUROCLEAR. Aby sa obchod mohol vysporiadať musia byť obe strany obchodu členmi clearingového centra, alebo musia mať uzatvorenú dohodu o vysporiadavaní obchodov s inštitúciou, ktorá takýmto členom je. Túto službu poskytuje väčšina bank, alebo ju vedia sprostredkovať obchodníci s cennými papiermi. Ak sa obe strany na jednotlivých atribútoch obchodu dohodli, musia poslať inštrukciu buď priamo na burzu, alebo do clearingového centra, kde sa tieto inštrukcie spárujú. Na spárovanie inštrukcií je vyčlenených spravidla niekoľko dní v závislosti od pravidiel burzy, alebo clearingového centra. Ak sú inštrukcie spárované, tak po uplynutí doby, ktorá bola vyčlenená na spárovanie inštrukcií sa obchod vysporiada. Pri obchodovaní dlhopisov sa hodnota obchodu nevyrátava tak ako pri akciách, množstvo vynásobené cenou, ale pri dlhopisoch je potrebné vyrátať aj alikvotný úrokový výnos, ktorý je potrebné zaplatiť predávajúcemu za obdobie za ktoré dlhopis vlastnil. Keďže predávajúci vlastnil dlhopis po určitý počet dní, ale v dobe výplaty kupónu ho vlastniť nebude, je potrebné mu alikvotnú časť kupónu, ktorá bude vyplatená novému majiteľovi, preplatiť.

V súčasnej dobe nízkych úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch predstavujú dlhopisy zaujímavú možnosť zhodnotenia voľných finančných prostriedkov. Netreba samozrejme zabúdať na to, že hodnota dlhopisu môže poklesnúť, čo predstavuje vyššie riziko oproti spomínaným termínovaným vkladom.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response