pondelok, september 16, 2019
FINANCIE.guru
Private Equity fondy

Private Equity fondy sú ďalšou formou kolektívneho investovania. Medzi Private Equity fondmi a napríklad Hedge fondmi je množstvo rozdielov. Tým najhlavnejším, čím sa tieto typy fondov odlišujú je to do akých inštrumentov investujú finančné prostriedky svojich investorov. Zatiaľ čo Hedge fondy, alebo aj mnohé iné typy fondov investujú do štandardných investičných nástrojov akými sú akcie, dlhopisy, opcie a pod., Private equty fondy investujú do projektov. Týmito projektmi sa myslia spoločnosti, ktorých akcie nie sú emitované na burze (väčšinou preto, že ešte nie sú dostatočne veľké), ale ktoré majú potenciál vysokého rastu a zároveň potrebu značnej investičnej pomoci. Táto investícia zo strany Private Equity fondu nie je len pasívnou investíciou, ale manažment fondu sa priamo podieľa na riadení takéhoto projektu, alebo spoločnosti. Ďalším veľkým rozdielom je ocenenie podielu vo fonde. Kým Hedžové fondy investujú zväčša do inštrumentov, ktoré sú buď ocenené trhom, alebo sa ich hodnota dá relatívne ľahko zistiť, hodnotu Private Equity fondov sa dá zistiť iba ocenením projektov, do ktorých investujú. Čiže Private Equity fondy nezverejňujú svoju cenu na jeden podiel, ale oznamujú investorom celkovú hodnotu fondu ako aj hodnotu podielu konkrétneho investora. Spôsob investovania do týchto fondov sa taktiež líši od spôsobu akým investor investuje do iných typov fondov.

Spôsob investovania

Keďže Private Equity fondy, ako bolo vyššie spomenuté, investujú do projektov, ktoré sú iba v počiatočnej fáze svojej existencie, alebo dokonca ešte vôbec neexistujú, tak fond presne nevie, koľko peňazí bude od svojich investorov potrebovať. Z tohto dôvodu sa investovanie do Private Equity fondov robí formou záväzku (Commtment), ktorý vznikne investorovi voči fondu. Tento záväzok vznikne na základe zmluvy o partnerstve, v ktorej sa uvádza aký veľký je záväzok daného investora a aké sú podmienky čerpania peňazí. Čo je možno zlou správou pre malých investorov, tak záväzky do veľkých svetových Private Equity fondov sa pohybujú od 500,000.00 USD, alebo ekvivalent v inej mene, vyššie. Takáto nízka hodnota záväzku investora je skôr raritou. Každý fond si na začiatku stanoví akú výšku záväzkov všetkých investorov by chcel dosiahnuť a následne sa snaží hľadať investorov. Niekedy sa stáva, že záujem investorov o investíciu do daného fondu je veľmi vysoký a v tomto prípade musí fond výšku záväzkov všetkých investorov zmeniť. Celková výška záväzkov daného fondu samozrejme odráža aj hodnotu investičných príležitostí, ktoré manažér fondu vidí na danom trhu, takže výška záväzkov všetkých investorov sa nemôže posúvať neobmedzene. Záväzok do fondu sa upisuje na celú dobu existencie fondu, ktorá sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 10-20 rokov.

Fungovanie Private Equity fondu

Po získaní dostatočného počtu investorov začne fond hľadať vhodné projekty, do ktorých by mohol investovať. Zvyčajne už pred samotným spustením fondu a hľadaním investorov má manažér fondu predstavu a plán do akých konkrétnych projektov bude chcieť zainvestovať, ale v niektorých prípadoch, ako bola napríklad finančná kríza v roku 2008, sa stane, že situácia na trhu sa tak radikálne zmení, že manažér fondu musí svoje plány prehodnotiť. Keď má manažér fondu vyhliadnuté projekty, do ktorých chce zainvestovať, tak si tzv. zavolá peniaze od investorov podielom, ktorý zodpovedá výške ich záväzku vo fonde. Toto sa robí formou oznámenia, v ktorom buď manažér fondu, alebo administrátor fondu oznámia investorovi, že potrebujú pokryť finančné náklady investície do určitého projektu (názov projektu nebýva vždy zahrnutý do tohto oznámenia, ale projekty sú podrobne popísané v kvartálnych, alebo ročných správach). Po tom ako investor odošle peniaze, ktoré si manažér fondu vypýtal, investori sa zníži jeho záväzok voči fondu. Takto si môže manažér fondu pýtať finančné prostriedky od investorov až do výšky ich záväzku. V určitých prípadoch, ak je to obsiahnuté v zmluve, má právo si fond vypýtať od investorov aj viac finančných prostriedkov ako je výška záväzku investora voči fondu, prípadne si môže fond požičiavať finančné prostriedky od bánk a následne, keď si vypýta finančné prostriedky od investorov, tak tieto pôžičky splatí.

Ocenenie a zisk investora

Ako je zrejmé z predchádzajúcich odsekov, ocenenie Private Equity fondu nie je tak jednoduché a preto je jeho hodnota oznamovaná investorom len vo forme odhadov, buď na mesačnej, alebo kvartálnej báze. Oficiálna hodnota Private Equity fondu je oznámená raz za rok, kedy sa vykonajú auditované účtovné závierky jednotlivých projektov, do ktorých je fond zainvestovaný a takisto aj celého fondu. Aktuálny zisk investície vo fonde nie je pre investora až tak dôležitou informáciou, keďže jeho investícia je dlhodobá a môže pokračovať ešte niekoľko ďalších rokov, počas ktorých sa môže stať takmer čokoľvek. Keďže investíciu v Private Equity fonde nie je možné tak ľahko uzatvoriť, ako napríklad pri akciách, alebo dlhopisoch, sledujú investori skôr stav jednotlivých projektov, do ktorých fond zainvestoval ich peniaze. Taktiež je pre investora dôležité vedieť, koľko projektov daného fondu je ešte otvorených, v ktorých má fond ešte stále zainvestované peniaze. Keďže doba existencie fondu je veľmi dlhá, niektoré z projektov môžu dosiahnuť požadovanú fázu skôr ako skončí doba existencie fondu. Ak projekt dosiahne požadovanú fázu, investícia fondu je uzatvorená tak, že buď sa spraví ponuka akcií danej spoločnosti/projektu na burze (IPO), alebo sa celá spoločnosť/projekt predá inej spoločnosti vo forme prevzatia. Peniaze, ktoré fond dostane za uzatvorenie tejto investície rozdistribuuje investorom podľa výšky ich záväzku vo fonde. Takýmto spôsobom je investorom postupne vyplácaná ako ich pôvodná investícia, tak aj zisk z jednotlivých projektov.

Poplatky Private Equity fondov

Poplatky pri Private Equity fondoch sa veľmi nelíšia od poplatkov, ktoré si za svoje služby pýtajú napríklad Hedžové fondy. Private Equity fondom sa tak ako aj Hedžovým fondom platí manažérsky poplatok z výšky investície, ale na rozdiel od Hedžových fondov, Private Equity fond si môže pýtať manažérsky poplatok nie len z výšky investície, ale aj z výšky záväzku, čiže investorovi vzniká povinnosť zaplatiť poplatok aj prípade, že ešte žiadna investícia nebola uskutočnená. Na druhú stranu úhrada tohto poplatku mu znižuje jeho záväzok vo fonde. Výkonnostný poplatok je takisto ako pri Hedžových fondoch uplatňovaný aj pri Private Equity fondoch s tým rozdielom, že mnoho Private Equity fondov si pýta výkonnostný poplatok nie zo zisku celého fondu, ale zo zisku, ktorý vyprodukoval daný projekt. Čo sa týka poplatkov, tak rozdiel oproti iným typom fondov by sme mohli nájsť v tzv. ostatných poplatkoch. Keďže manažment fondu sa priamo podieľa na riadení spoločností, v ktorých je fond zainvestovaný, má s týmto určité výdavky, ktoré musia investori manažérovi fondu preplatiť. Maximálna výška týchto poplatkov je stanovená v zmluve, takže investori vedia o koľko môže byť ich zisk z investície do Private Equity fondu nižší, ak by bola vyčerpaná maximálna výška týchto poplatkov.

Private Equity fondy predstavujú veľmi zaujímavú investíciu pre väčších profesionálnych investorov, lebo zvyčajne za štandardných podmienok na trhu dosahujú výrazne nadštandardné zhodnotenie, ktoré sa za celú existenciu fondu pohybuje v desiatkach percent. Nie je výnimkou, že mnohé projekty, do ktorých fond zainvestuje dosiahnu aj desať násobné zhodnotenie investície. Ak si pozriete vývoj hodnoty akcií napríklad spoločností ako Facebook, alebo Apple, ktoré boli na začiatku tiež privátnymi investíciami, tak uvidíte, že niekoľko násobné zhodnotenie investície nie je až tak nereálne.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response