pondelok, september 16, 2019
FINANCIE.guru
Technická analýza, graf č.2

Technická analýza môže znieť trošku zavádzajúco, keďže v niektorých ľuďoch to môže vyvolať predstavu o analýze nejakej techniky ako fyzickej veci, alebo analýzu pomocou tejto technickej veci. V skutočnosti však ide o niečo úplne iné, čo objasní použitie celého názvu, ktorý znie Technická analýza grafov (technická analýza sa používa ako skratka). Technická analýza sa spolu s Fundamentálnou a Kvantitatívnou analýzou využíva na analýzu všetkých typov finančných trhov. Zatiaľ čo FundamentálnaKvantitatívna analýza sa zameriavajú na čísla, Technická analýza je viac vizuálna. Ak si predstavíme, že aktuálna cena konkrétnej akcie predstavuje bod na grafe, tak ak tento bod zapisujeme v čase pohybom po x-ovej osi, tak pospájaním týchto bodov dostaneme krivku (ako môžete vidieť na obrázku nižšie). Následne nám táto krivka hovorí o tom aký bol pohyb ceny tejto konkrétnej akcie v čase. Týmto spôsobom zároveň dostaneme cenový graf konkrétnej akcie. V súčasnosti, vďaka počítačom, existuje mnoho počítačových programov a aplikácií, ktoré majú prístup k dátam a cenové grafy vykresľujú bez najmenších problémov a pre rôzne časové intervaly. V minulosti sa tieto grafy museli kresliť na papier. Využíval sa zvyčajne štvorčekový papier, kde každý štvorček znamenal jednu časovú jednotku. Je zrejmé, že toto bolo veľmi namáhavé a nie každý investor si mohol dovoliť toto robiť. Preto aj prístup k takýmto grafom bol veľmi drahý. Dnes je prístup k cenovým grafom väčšiny inštrumentov finančného trhu zadarmo a dajú sa prezerať aj priamo v internetovom prehliadači, bez potreby inštalovania akéhokoľvek počítačového programu, alebo aplikácie. Je však tiež veľmi dôležité aké dáta sú v grafe zahrnuté, lebo ako si ukážeme neskôr, nie každý graf musí obsahovať všetky dáta a na druhej strane sú grafy, ktoré sú schopné ukázať viac dát, ale ak tieto dáta nemajú, tak sú takmer nepoužiteľné.

Technická analýza

Technická analýza – graf.č.1

 

Typy grafov

Základné typy grafov pozná asi každý najmä z programov, ktoré sa zaoberajú spracovaním dát. No, v prípade cenového grafu, ktorý ukazuje vývoj ceny v čase, nebude taký stĺpcový, alebo koláčový graf použiteľný. Z bežne známych grafov bude použiteľný iba klasický čiarový graf, ktorý pospája jednotlivé body medzi sebou. Problémov tohto grafu v prípade finančných trhov je ale nedostatok dát, ktoré prezentuje. Keďže v určitom časovom intervale predstavuje iba jeden bod. Ale čo ak je časovým intervalom tohto bodu hodina, alebo dokonca celý deň. Takýto graf nie je schopný ukázať ako sa vyvíjala cena počas tohto časového intervalu, zvyčajne ukáže kde sa cena nachádzala na konci. Práve kvôli tomuto nedostatku čiarového grafu boli pre účely sledovania ceny finančných inštrumentov vyvinuté ďalšie typy grafov, ako je stĺpcový graf v čase a sviečkový graf. Stĺpcový graf v čase je špeciálny typ stĺpcového grafu, ktorý nezobrazuje hodnotu určitých špecifických položiek, ale týmito položkami sú jednotlivé časové intervaly. V jednoduchosti je to čiara (nie bod), ktorá predstavuje cenové rozpätie v danej časovej jednotke, z ktorej na každej strane vychádza ďalšia menšia čiarka, ktorá na ľavej strane ukazuje, na akej cene sa obchodovanie začalo a zase na pravej strane, na akej cene sa obchodovanie skončilo. Sviečkový graf, má tvar akejsi sviečky, ktorá má ale knôty na oboch stranách (môže mať iba na jednej, záleží to od konkrétneho pohybu ceny). Knôty tejto sviečky hovoria o tom, aké veľké bolo cenové rozpätie v danej časovej jednotke a telo sviečky hovorí o tom, na akej cene sa obchodovanie začalo a na akej sa skončilo. To, či sa obchodovanie začalo na vyššej, alebo nižšej cene ako sa skončilo je naznačené farbou sviečky (zvyčajne je to červená pre vyššiu cenu začiatku a zelená pre nižšiu, čo znamená, že cena klesla ak je sviečka červená a že cena stúpla ak je sviečka zelená).

Technická analýza, graf č.2

Technická analýza, sviečkový graf

Keďže technická analýza je značne široká téma, rozdelil som ju do niekoľkých samostatných článkov. V ďalšom článku sa budem venovať obrazcom, ktoré vytvára cenový graf a podľa, ktorých sa dá realizovať zvolená obchodná stratégia.

Autor: Juraj Čalfa

Like this Article? Share it!

Leave A Response